Обществен съвет

Обща информация

Състав на Обществения съвет:

Председател: Фатме Шабан Нуф - родител

Членове:

  1. Сание Исмаил Стратиева - родител
  2. Макбуле Мустафа Мустафа - родител
  3. Радостина Дойчева Топчиева - представител на финансиращия орган
  4. Халил Юсеин Мехмед - представител на работодателите

Модел за обществен съвет

Кратка информация за събитието/събранието.

Научи повече